Гімназія № 8

Правила приймання дітей до гімназії1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі. Приймання до класів більш ранніх ступенів навчання, що залежно від потреб населення та місцевих умов входять до складу гімназії відбувається без конкурсу.
1.2. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти та науки від 19.06.2003 №389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту гімназії №8, обговорені та схвалені на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, погоджені ТВО
1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації, сайт гімназії.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань для учнів, у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.
2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії. Її склад затверджується наказом директора навчального закладу.
2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-класу.
2.8. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
2.10. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, діти учасників АТО зараховуються до гімназії за особливим умовами конкурсу. Вони передбачають приймання означених категорій дітей лише за співбесідою.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії ( що відповідає 5-му класу основної школи) проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу (тобто предметам, які в гімназії вивчаються на поглибленому рівні відповідно до Статуту).
Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій відповідно до вказаних предметів, а також види та форми проведення конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.
3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії з інших шкіл, проводяться за умови наявності вільних місць. Для таких учнів конкурсні випробування проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу у письмовій формі. Приймання учнів до гімназії з навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.
3.3. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.
Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє приймальна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.
3.4. Приймання випускників 9-х класів гімназії до 10-го класу здійснюється на основі результатів державної підсумкової атестації учнів 9-х класів з предметів: українська мова та предмету поглибленого вивчення.
3.5. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються шкільними методичними об'єднаннями вчителів-предметників (ШМО) та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.
Можливе часткове використання творчих завдань.
3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.10. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.
3.11. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.12. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через з дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.
3.13. Учасники міжнародних олімпіад, творчих учнівських конкурсів, призери та учасники III—IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.14. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одно випробування на вибір випускника з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.15. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.13-3.14, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
3.16. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
3.17. Учні, які не з'явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Випускники 4-х класів гімназії продовжують навчання в школі відповідно до свого мікрорайону.
4.6. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять кілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 19.06.2003 №389.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії) за його результатами покладається на відповідним орган управління освітою.
5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.


Контакти:
м. Зароріжжя
вул. Європейська 14а
тел: (0612) 769-80-26
Розробник: © Cherniuk