Гімназія № 8

Статут гімназіїЗагальні положення 

1.1. Запорізька гімназія №8 Запорізької міської ради Запорізької області – це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів  відповідно  до профілю, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової,  базової та повної загальної середньої освіти.
 
1.2. Статут української школи-гімназії №8 м.Запоріжжя, первинно зареєстровано рішенням  міської  Ради  народних   депутатів  від  28.11.1991 № 469/2р. 
Зміна назви "Українська школа-гімназія №8 м.Запоріжжя" на "Українська гімназія №8 м. Запоріжжя" здійснена розпорядженням виконавчого комітету Комунарської ради народних депутатів від 27.06.1995 №117/12р.
Зміна назви  "Українська гімназія №8 м. Запоріжжя" на "Гімназія №8 м.Запоріжжя" здійснена рішенням  виконавчого комітету Запорізької міської ради від 04.06.98. № 291/2.
Зміна назви "Гімназія № 8 м.Запоріжжя" на назву "Запорізька гімназія № 8 Запорізької міської ради Запорізької області" здійснена рішенням Запорізької міської ради від 28.11.2005р. №425/39 "Про зміну назв загальноосвітніх навчальних закладів міста". 
Статут Запорізької гімназії №8 Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту Запорізької гімназії №8 Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого 28.11.2005  рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради №425/39 та зареєстрованого 26.12.2005р., номер запису 11031200000010382.
Після державної реєстрації нової редакції Статуту Запорізької гімназії № 8 Запорізької міської ради Запорізької області попередня редакція втрачає чинність.
 
1.3. Запорізька гімназія № 8 Запорізької міської ради Запорізької області – це навчальний заклад, який складається з двох   підрозділів: школи I ступеню з поглибленим вивченням іноземної мови ( спеціалізовані класи) та гімназії. 
 
1.4. Запорізька гімназія № 8 Запорізької міської ради Запорізької області (далі – гімназія) є юридичною особою, наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді,  мати рахунки в органах управління Державної казначейської служби України у місті Запоріжжі Запорізької області, може мати печатку із зображенням герба, штамп, вивіску зі своєю назвою, ідентифікаційний номер, бланки зі своєю назвою. Гімназія може мати самостійний баланс. За своєю організаційно-правовою формою гімназія має статус комунального навчального закладу.

1.5. Повна назва гімназії: Запорізька гімназія № 8 Запорізької міської ради Запорізької області.
Скорочена назва гімназії: Запорізька гімназія  № 8 ЗМР ЗО

1.6. Місце знаходження  гімназії: 69104, Запорізька область, місто  Запоріжжя,   вулиця Європейська, будинок 14-А. 
 
1.7. Засновником і власником гімназії є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. 
 
1.8. Органом управління гімназією є департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі - територіальний відділ освіти Комунарського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 
Орган управління гімназією здійснює її фінансування, матеріально-технічне  забезпечення,  надає  необхідні  будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування вихованців, учнів.
 
1.9. Гімназія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Інструкцією про організацію та діяльність гімназії, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 20.07.1995 № 217, іншими  нормативно-правовими  актами,  власним  Статутом.
 
1.10. Головною метою  гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту, пошук, навчання, виховання та розвиток обдарованих та здібних дітей шляхом загальноосвітньої та спеціальної підготовки через поглиблене та профільне навчання на основі національної культури, звичаїв та традицій; залучення учнів до скарбниці національних, духовних й етнічних цінностей в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.
 
1.11. Головними завданнями гімназії є: 
забезпечення  науково-теоретичної,  гуманітарної, загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних учнів;
виховання громадянина України; 
виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти,  трудової діяльності;
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,  поваги до народних  традицій і звичаїв, державної мови, регіональних  мов  або мов меншин  та  рідної мови, національних цінностей  українського  народу,  а  також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
формування особистості дитини, розвиток  її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
формування основних норм загальнолюдської моралі; 
створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності,  відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 
реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 
виховання свідомого  ставлення  до свого здоров'я та здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів, вихованців.
 
1.12. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
 
1.13. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
збереження життя та здоров’я дітей;
дотримання безпечних умов навчально-виховної діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
дотримання фінансової дисципліни  та збереження  матеріально-технічної бази.
 
1.14. У гімназії навчання здійснюється українською мовою. Запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів, профільне навчання відповідно до профілів: української та іноземної філології, історичного, фізичного. За умови відповідного соціального запиту та ресурсного забезпечення можливе відкриття  інших профілів навчання у старшій школі. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між рівнями освіти можливе запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання, відкриття класів для дітей з особливими освітніми потребами.
 
1.15.Гімназія згідно з діючим законодавством та в межах коштів, виділених на утримання закладу, має право:
проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати експери¬ментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу в межах затвердженого кошторису або за рахунок інших власних надходжень;
бути розпорядником рухомого і нерухомого майна на правах оперативного управління згідно з законодавством України та власним Статутом з дозволу власника;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів в межах затвердженого кошторису;
встановлювати форму для учнів у відповідності до Указу Президента України від 12.06.1996 №417/96 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти";
надавати додаткові платні освітні послуги.
 
1.16. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами у гімназії визначаються згідно з чинним законодавством України, угодами, що укладені між ними.
 
1.17. У гімназії створюються та функціонують:
психологічна і соціальна служба;
медична служба;
дитячі об’єднання: гуртки, студії та секції в межах коштів, виділених на утримання закладу;
дитячі організації неполітичного і нерелігійного характеру;
методичні та творчі об’єднання вчителів та інші організації, діяльність яких не суперечить чинному  законодавству.
 
1.18. Форми організації методичної роботи у гімназії визначаються щорічно наказом директора навчального закладу.
 
1.19. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у гімназії  здійснюється згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002  №1/9-472 "Про застосування Закону України "Про загальну середню освіту" щодо розширення мережі та організації  навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах"  за рішенням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування може встановлюватися менша наповнюваність класів, груп.
 
1.20. Класи в гімназії формуються за погодженням з територіальним відділом освіти Комунарського району  згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності  приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, відповідно до кількості поданих заяв про зарахування.
 
1.21. У гімназії для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Організація роботи груп продовженого дня здійснюється відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 №1121. Кількість учнів у групах продовженого дня визначається  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  політики  у  сфері  освіти за погодженням з центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування державної фінансової політики.

ІІ. Структура гімназії

2.1. Організаційна структура гімназії є триступеневою (І ступінь –спеціалізована початкова школа з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови, ІІ та ІІІ ступінь – 5 - 11 класи гімназії),  забезпечує науково-теоретичну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей та  визначається дотриманням принципів наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпечує відповідність мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному віковому періоді їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям.
 
2.2. Школа першого ступеню навчання створена з метою надання кожному учневі можливості продовження навчання в класах гімназії відповідно до ступеня навчання, потенціалу кожної дитини, її здібностей та інтересів. 
 
2.3. Головними завданнями школи першого ступеню є:
забезпечити досягнення кожним учнем рівня освіченості, відповідно до ступеня освіти, потенціалу школяра, потребам його особистісного розвитку;
забезпечити індивідуальний розвиток, найбільш повне задоволення інтересів та здібностей учнів, розвиток їхньої творчої активності в різних видах урочної та позаурочної діяльності;
організувати систематичне відстеження психолого – педагогічного статусу школяра, перспектив його розвитку протягом навчання в школі першого ступеня навчання;
формування іншомовної комунікативної компетентності, розкриття мовних і комунікативних здібностей учнів початкової школи.
 
2.4. У гімназії забезпечується науково-теоретична, гуманітарна, загальнокультурна підготовка обдарованих і здібних дітей на основі поглибленого вивчення окремих предметів відповідно спеціалізації та профільності гімназії. У гімназії навчально-виховний процес поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною роботою, характеризується використанням поряд із традиційними формами та методами навчання і виховання інноваційних педагогічних технологій.

ІІІ. Зарахування учнів до гімназії та їх відрахування 

3.1. Зарахування учнів до 1-го класу спеціалізованої початкової школи з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови та 5 класів гімназії здійснюється на конкурсній основі згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389 з урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до навчання.
Робочі  групи  з числа педагогічних працівників  розробляють   Правила   конкурсного   приймання,   що обговорюються  на  спільному  засіданні  педагогічної  ради і Ради гімназії, схвалюються ними та затверджуються директором гімназії   за   погодженням   із  територіальним відділом освіти Комунарського району.
 
3.2. Зарахування учнів до гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора навчального закладу. 
 Для зарахування учня до гімназії батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти. 
 До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести років.
 
3.3. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до гімназії відповідно до законодавства та міжнародних договорів.
 
3.4. За гімназією територія обслуговування не закріплюється.
 
3.5. Відрахування учнів із гімназії можливе згідно рішення педагогічної ради та відповідного наказу керівника:
за бажанням  батьків (осіб, які їх замінюють);
у випадках, коли учні мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3) хоча б з одного (профільного) предмета.  
як виключний засіб педагогічного впливу за невиконання учнями  своїх обов'язків, неодноразові порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку.
Про можливе відрахування не пізніше, ніж за місяць письмово повідомляються батьки учня (особи, які їх замінюють). У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.
Батьки або  особи,  які  їх замінюють,  мають право оскаржити рішення педагогічної  ради  закладу  щодо  відрахування  дитини  з гімназії у  місцевому  органі  управління освітою.
Рішення про відрахування із гімназії дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених  батьківського піклування,  приймається  лише  за   згодою   органів   опіки   та піклування.  За  сприяння  відповідного  органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу. 
 
3.6. Керівник гімназії зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком   зарахування до гімназії, її Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
 
3.7. Переведення учнів гімназії до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. 
У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття. 
У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та  довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

ІV. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії, визначаються перспективи її розвитку. 
 
4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання. При складанні робочого навчального плану використовуються додатки до Типових навчальних планів, які у повному обсязі включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні, та варіативну частину, у якій передбачені додаткові години на поглиблене вивчення предметів, на предмети інваріантної частини, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття відповідно профілю класу та індивідуальних освітніх потреб учнів.
Робочий навчальний план гімназії погоджується з територіальним відділом освіти Комунарського району і затверджується департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. У вигляді додатку до робочого навчального плану додається програмне забезпечення інваріантної і варіативної частини робочого навчального плану. 
Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани гімназії погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за поданням органу управління  освітою, підпорядкованого Запорізькій обласній  державній адміністрації.
 
4.3. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.
 
4.4. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання. Відповідно  до  поданих  батьками  або  особами,  які  їх замінюють,  заяв навчальний заклад  за  погодженням  із  територіальним відділом освіти Комунарського району створює  умови  для  прискореного  навчання  та навчання екстерном. 
Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об'єднаннях, товариствах тощо.
У гімназії може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.
 
4.5. Навчальний рік у гімназії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
 
4.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюються гімназією у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням із департаментом освіти і наук Запорізької міської ради.
Традиційно навчальний рік поділяється на два семестри. 
 
4.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України). 
 
4.8. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів. 
 
4.9. Тривалість уроків у гімназії в 1-х класах становить 35 хвилин, в 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин. 
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з територіальним  відділом освіти Комунарського району та управлінням Держпродспоживслужби.
          
4.10. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального   плану гімназії з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором гімназії. 
Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
 
4.11. Крім обов'язкових форм навчальних занять, у гімназії проводяться індивідуальні, групові, гурткові та ін¬ші позакласні заняття та заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань за умови дотримання  відповідного гранично допустимого навантаження.
Відповідно до Інструкції про організацію та діяльність гімназії, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.1995 №217, за наявності фінансових можливостей гімназії можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лекції, курси), методичної, науково – експериментальної роботи.
 
4.12. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді спарених уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо. Гімназія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про  загальну  середню  освіту" та свого Статуту з урахуванням  специфіки  закладу,  профілю  та  інших  особливостей організації навчально-виховного процесу. 
Гімназія може обрати інші, крім уроку, форми  організації навчально-виховного процесу.
 
4.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.  Домашні завдання учням 1-их класів не задаються.
 
4.14.  Гімназія може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 
Порядок надання платних послуг затверджується  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. 
 
4.15. Позакласна робота проводиться з урахуванням забезпечення всебічного розвитку особистості (обов’язкове проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, перегляд фільмів, зустрічей з представниками країн, мова яких вивчається і т. д.).


V. Оцінювання навчальних досягнень учнів гімназії

5.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів гімназії визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.  
 
5.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.  Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.  
 
5.3.Оцінювання здійснюється у балах відповідно до критеріїв, розроблених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів та батьків класним керівником.
 
5.4. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах гімназії завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.  
В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших
поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової 
атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти та центральним   органом   виконавчої   влади,  що забезпечує  формування  державної політики у сфері охорони здоров’я.
 
5.5. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
 
5.6. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту. 
Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до  школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації. 
 
5.7. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту. 
Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності. 
 
5.8. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. 
 
5.9. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а  випускники школи III ступеня - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення  у  навчанні». 
За  відмінні успіхи у навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. 
Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним   органом   виконавчої   влади,  що забезпечує  формування  державної політики у сфері освіти.
Форми морального і матеріального заохочення за успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу у гімназії встановлюються відповідно до чинного законодавства. 
 
5.10. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів школи.  
Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам школи свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється центральним   органом   виконавчої   влади,  що забезпечує  формування  державної політики у сфері освіти, територіальним відділом освіти Комунарського району,  органом управління освітою, підпорядкованого Запорізькій обласній державній адміністрації. 

VІ.  Виховний процес у гімназії

6.1. Виховання учнів у гімназії здійснюється під час проведення  уроків,  у  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи. 
 
6.2. Цілі виховного процесу у гімназії визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.  
 
6.3. У гімназії забороняється утворення та діяльність організаційних структур  політичних  партій,  а  також  релігійних організацій і воєнізованих формувань. 
Примусове залучення учнів навчального закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і  воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях,  участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 
 
6.4. Дисципліна у гімназії дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту гімназії. 
 
6.5. Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів забороняється. 

VІI. Учасники навчально-виховного процесу

 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у гімназії є  учні, педагогічні працівники, медичні  працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти навчального закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють. 
 
7.2. Статус,  права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України "Про освіту", "Про  загальну середню освіту", іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку   навчального закладу. 
 
7.3. Учень – особа, яка навчається і виховується у навчальному закладі.
 
7.4. Учні гімназії мають гарантоване державою право на: 
доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у гімназії; 
вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; 
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною та культурно-спортивною базою закладу; 
участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 
отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; 
перегляд результатів  оцінювання навчальних досягнень із усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану гімназії відповідно до чинної нормативної бази; 
участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;
участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;  
повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників школи, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
 
7.5. Учні гімназії зобов'язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не  меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 
підвищувати свій загальний культурний рівень; 
брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом гімназії, цим Статутом; 
дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;  
виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; 
брати участь у різних видах трудової діяльності; 
дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу; 
дотримуватися вимог  Статуту,  правил внутрішнього розпорядку закладу; 
дотримуватися правил особистої гігієни;
дбати про честь, імідж та ділову репутацію гімназії.
 
7.6. Учні гімназії залучаються за їх згодою та згодою  батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 
 
7.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них  можуть накладатися стягнення відповідно до закону. 
 
7.8. Педагогічним працівником гімназії повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну   освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки у гімназії. 
 
7.9. До педагогічної діяльності у гімназії не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством. 
 
7.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників гімназії, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами. 
 
7.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником гімназії і затверджується   територіальним відділом освіти Комунарського району. 
Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 
Перерозподіл педагогічного навантаження педагогів школи протягом  навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом гімназії або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю. 
 
7.12. Керівник гімназії призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти, правилами внутрішнього розпорядку.
 
7.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством. 
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.
 
7.14. Педагогічні працівники гімназії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти. 
За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх   відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель – методист",  "педагог - організатор – методист" та інші. 
 
7.15. Педагогічні працівники гімназії  мають право:
вільно обирати педагогічно доцільні форми, методи і засоби роботи з учнями;
самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів; 
брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших  органів самоврядування навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи; 
обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 
проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; 
вносити керівництву гімназії і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи; 
на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 
об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 
порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
 
7.16. Педагогічні працівники гімназії зобов'язані: 
забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; 
контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 
нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу; 
сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я; 
виховувати повагу до державної символіки,  принципів загальнолюдської моралі; 
виконувати Статут гімназії, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
брати участь у роботі педагогічної ради; 
забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
виховувати в учнів та вихованців шанобливе ставлення до батьків,  жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу; 
готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів, вихованців та їх батьків; 
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; 
виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою; 
вести відповідну документацію.
 
7.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут,  правила внутрішнього розпорядку гімназії, не  виконують посадових обов'язків, умов трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 
 
7.18. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників та  допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку гімназії. 
 
7.19. Працівники гімназії несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів та вихованців згідно із законодавством. 
 
7.20. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: 
обирати навчальний заклад;
обирати форми навчання і виховання дітей; 
створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; 
звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей; 
приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності гімназії; 
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії; 
на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах;
відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.
 
7.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані: 
своєчасно повідомляти адміністрацію навчального закладу про причину відсутності або хворобу дитини;
створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; 
забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту  гімназії; 
поважати честь і гідність дитини та працівників гімназії;
стежити за станом здоров'я дитини; постійно дбати про її психічний  стан, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей; 
виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної мови, регіональних мов або мов меншин, рідної мови; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; 
виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.
 
7.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, гімназія може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 
Відвідування дитиною навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

VIІI. Управління гімназією

8.1. Управління  гімназією здійснюється її засновником, органом управління гімназією.
 
8.2. Безпосереднє керівництво гімназією здійснює її директор.  Директором гімназії може бути громадянин України,  який має  вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти.
 
8.3. Директор гімназії призначається на посаду та звільняється директором департаменту освіти і науки  Запорізької міської ради  згідно із законодавством України. Директор діє на контрактній основі.
 
8.4. Заступники директора призначаються і звільняються з посади органом управління гімназії відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора відповідно до чинного законодавства.
 
8.4. Директор гімназії: 
здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 
організовує навчально-виховний процес; 
забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів; 
відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість та ефективність роботи педагогічного колективу; 
створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 
забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки; 
розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та його коштами; 
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 
сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами; 
забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 
вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями алкоголю, наркотиків; 
контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів; 
видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання; 
вирішує питання прийому та відрахування учнів, вихованців;
призначає класних керівників, завідувачів навчальними    кабінетами,    майстернями,    навчально-дослідними ділянками;
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників навчального закладу (крім педагогічних працівників);
здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником,  органами  місцевого самоврядування; 
діє від імені навчального закладу, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, судах та інших органах;
укладає господарські та інші угоди у межах своїх повноважень;
видає доручення учасникам навчально-виховного процесу на виконання відповідних функцій (в межах своєї компетенції);
відкриває рахунки у банках;
користується правом розпорядження коштів та організовує виконання кошторису;
забезпечує моральне заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції;
має право на викладацьку роботу за фахом згідно кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з тижневим навантаженням до 0,5 ставки на тиждень, заміну уроків, лекційно-семінарську, науково-методичну роботу;
затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників навчального закладу;
контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
вирішує інші питання, віднесені законодавством, органом управління гімназії, Статутом гімназії, Контрактом до повноважень директора гімназії;
щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
 
8.5. Керівник гімназії є головою педагогічної ради -  постійно діючого колегіального органу управління закладом.  
 
8.6. Засідання педагогічної ради проводяться за  потребою, але не менше чотирьох разів на рік. 
 
8.7. Педагогічна рада розглядає питання: 
удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу; 
планування та режиму роботи гімназії; 
варіативної складової робочого навчального плану; 
переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 
участі в інноваційній та експериментальній діяльності навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами; 
затвердження заходів щодо зміцнення здоров'я учнів;
визначення шляхів співпраці з сім'ями дітей шкільного віку;
заслуховування звітів педагогічних працівників навчального закладу, які проходять атестацію;
морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи; 
морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють,  та громадських діячів, які  беруть участь в організації навчально-виховного процесу; 
притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу  за  невиконання  ними  своїх обов'язків; 
педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з діяльністю закладу. 
 
8.8 Органом  громадського  самоврядування  гімназії є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше  одного разу на рік. 
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу  визначаються  цим Статутом, положенням про загальні збори (конференцію) колективу гімназії  і колективним договором. 
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу. 
 
8.9. У гімназії за  рішенням  загальних  зборів  (конференції) колективу гімназії можуть створюватися і діяти рада гімназії,  діяльність  якої регулюється цим Статутом та положенням про раду гімназії,  а також піклувальна  рада,  учнівський комітет,  батьківський  комітет (рада),  методичні  об'єднання,  комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. 
До складу ради гімназії обираються представники  педагогічного колективу,  учнів  (вихованців)  школи  II-III ступеня,  батьків і громадськості. 
 
8.10. Члени піклувальної  ради  закладу  обираються  на   загальних зборах   (конференціях).  Склад  піклувальної  ради  формується  з представників  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян. 
Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу,  поліпшення  умов  для організації навчально-виховного  процесу, стимулювання   творчої праці педагогічних працівників.
 

ІХ. Матеріально-технічна база 
та фінансово-господарська діяльність

9.1. Майно, що передано засновником гімназії, належить їй на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у неї, якщо інше не передбачено законодавством. 
Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
 
9.2. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації,  обладнання, інвентар, інші  матеріальні   цінності,   вартість  яких відображено у балансі. 
 
9.3.Гімназія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 
9.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням чинних нормативних актів база навчального закладу включає: класні приміщення, навчальні кабінети, бібліотеку, комп’ютерні кабінети,  спортивну, актову, танцювальну і читальну зали, медичний кабінет, їдальню, майстерні (слюсарну, обслуговуючої праці тощо), а також приміщення для технічного та  навчально-допоміжного персоналу.
 
9.5. Гімназія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та дитячі ігрові майданчики. 
 
9.6. Гімназія комплектується і працює за індивідуальним штатним розкладом, складеним згідно рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти і затвердженим департаментом освіти і науки Запорізької міської ради.
9.7. Педагогічним працівникам гімназії встановлюються надбавки в розмірі 10% до ставок заробітної плати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінам, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 №471.
 
9.8. Фінансування гімназії здійснюється відповідно до чинного законодавства. Фінансово-господарська  діяльність  гімназії проводиться відповідно до Бюджетного кодексу  України,  Законів України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту"  та інших нормативно-правових актів.
Фінансування гімназії здійснюється за дорученням засновника департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та територіальним відділом освіти Комунарського району відповідно до законодавства. 
 
9.9. Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі її кошторису.
 
9.10. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
9.10.1. Надходження із загального фонду місцевого бюджету.
9.10.2. Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:
надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством;
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;
кошти фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;
благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
кошти єдиного цільового фонду міської ради;
інші надходження, не заборонені законодавством України.
 
9.11. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетне асигнування гімназії не зменшується. Бюджетне асигнування гімназії та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.
 
9.12. Гімназія є неприбутковою організацією.
Забороняється  розподіл отриманих гімназією доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
У разі  припинення навчального закладу (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)  активи  гімназії передаються одному  або кільком іншим навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.
Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання гімназії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
 
9.13. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у гімназії визначається законодавством, нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію територіального відділу освіти Комунарського району.
 
9.14. Гімназія має право згідно із законодавством на придбання  та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами  підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. Оренда приміщень школи допускається, якщо вона не порушує умов перебування учнів та вихованців, роботи педагогічних працівників, і тільки за згодою власника.
 
9.15. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002 №1/9-472 "Про застосування Закону України «Про загальну середню освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах"  за наявності бюджетних та додаткових коштів можливо введення додаткових посад заступників директора з навчальної (наукової, методичної), виховної, адміністративно – господарської роботи, а також методистів, практичних психологів та соціальних педагогів.
 
9.16. Звітність про діяльність гімназії ведеться відповідно до законодавства.

Х. Міжнародне співробітництво

10.1. Гімназія за наявності  належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, благодійних фондів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з  міжнародними  організаціями та освітніми асоціаціями.
 
10.2. Гімназія має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
 
10.3. Участь гімназії у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

ХІ. Контроль за діяльністю гімназії

11.1. Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації  єдиної  державної   політики   у сфері загальної середньої освіти. 
 
11.2. Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну  політику у сфері освіти, департамент освіти і науки Запорізької міської ради та  його відокремлений структурний підрозділ - територіальний відділ освіти Комунарського району.
 
11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю гімназії є державна атестація закладу, яка  проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти. 
 
11.4.     Позачергова   атестація  проводиться,  як  виняток,  лише  за рішенням  центрального  органу  виконавчої  влади,  що  забезпечує формування  державної  політики  у сфері освіти за поданням органу громадського самоврядування або департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 
 
11.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) гімназії з питань, пов'язаних із навчально-виховною діяльністю.  Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше, як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних із навчально-виховною  роботою закладу, проводяться його засновником  відповідно до законодавства. 

XІІ. Реорганізація або ліквідація гімназії


12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає засновник або суд.
     
12.2.  Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
 
12.3. Ліквідація проводиться комісією, призначеною засновником, а у випадках  ліквідації  за рішенням суду – комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна гімназії, що залишилось. 
 
12.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.
 
12.5. При реорганізації чи ліквідації гімназії учням, які навчаються у ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до законодавства України, працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Кодексу  законів про працю України.


Контакти:
м. Запоріжжя
вул. Європейська 14а
тел: (061) 769-80-15
Розробник: © Cherniuk